Jsme přímý ZAMĚSTNAVATEL (ne agentura)

Jsme přímý

ZAMĚSTNAVATEL

(nejsme agentura)

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

nabidka-prace-nove-zamestnani-job

Obchodní společnosti Bear Hugs, s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 369, Bečov nad Teplou, PSČ: 364 64, Česká republika,

identifikační číslo: 083 02 952 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 38014,

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Bear Hugs, s.r.o., IČO: 083 02 952 se sídlem Plzeňská 369, Bečov nad Teplou, 364 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 38014 / zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Plzni (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Plzeňská 369, Bečov nad Teplou 364 64, Česká republika

e-mail: info@bearhugs.cz

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZORACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Woocomerce) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (nebo do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 1. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Mailchimp, MailPoet, a podobné zásuvné moduly do WooCommerce.
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 1. VAŠE PRÁVA

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍVH ÚDAJŮ

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím hesla, antivirovým programem, šifrováním, zálohou.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • Správce může kdykoli upravit tato Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.
 1. PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Provozovatel internetových stránek www.bearhugs.cz, www.bear-shop.cz, www.moto-roads.com, www.moto-roads.cz, www.coffee-burrow.cz  prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Webové stránky uvedené v předchozím odstavci spravuje společnost Bear Hugs s.r.o.

Internetový obchod, který je součástí webových stránek www.bearhugs.cz, popř. www.bear-shop.cz je spravován společnosti Bear Hugs, s.r.o na základě těchto Obchodních podmínek.

 1. UPOZORNĚNÍ

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou určené k užití na území České republiky a pro občany nebo rezidenty České republiky.

Bečově nad Teplou dne 24. října 2021
Jednatel společnosti Bear Hugs, s.r.o.
nabidka-prace-nove-zamestnani-job

"jobs.exe" je spuštění Vaší nové kariéry

nabidka-prace-nove-zamestnani-job
nahoru